ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Rozwoju na Rzecz  Gminy Krempna zwane dalej ,,Stowarzyszeniem’’ jest organizacją działającą na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 79, poz,855 z poźn.zm.) a także zgodnie z niniejszym statutem i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

1.   Stowarzyszenie posiada osobowość prawną - może zbywać i nabywać majątek nieruchomy, zaciągać wszelkiego rodzaju zobowiązania, pozywać i być pozywane.

2. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

§ 4

1.Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić także działalność na terenie innych państw z poszanowaniem obowiązującego tam prawa.

2.    Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Myscowa w gminie Krempna.

§ 5

1.    Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
2.    Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych

w przepisach szczególnych.

§ 6

1.    Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

2. Uchwałę o  przystąpieniu do organizacji o których mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością  głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 7

1.    Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
2.    Działalność stowarzyszenia oparta jest o pracę społeczną członków
i wolontariuszy, jednakże do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
W ramach realizacji zadań statutowych członkom Stowarzyszenia przysługuje zwrot poniesionych kosztów, a w szczególności: delegacji, diet, ryczałtu lub zwrotu kosztów podróży, wyżywienia, noclegu osoby delegowanej przez Stowarzyszenie w związku  z realizowanym obowiązkami służbowymi na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.
3.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ II
Cele i formy działania stowarzyszenia

§8

Celem  Stowarzyszenia jest  działalność na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego, sportowego i turystycznego gminy Krempna oraz koordynacja inicjatyw społecznych w tym zakresie.
§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez:

1. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym poprzez czynne uczestnictwo i poparcie dla inicjatyw zmierzających do podniesienia rangi  i znaczenia gminy.

2.Wspieranie rozwoju w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym:

- wspieranie inicjatyw mających na celu promowanie regionu, promocję gminy i jej mieszkańców,

- wspieranie i tworzenie zespołów, grup artystycznych, drużyn i sekcji sportowych, kół zainteresowań,

- inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizowanie imprez dla

i z udziałem członków lokalnej społeczności,

- działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów

i dóbr kultury, dbałość o zachowanie  miejsc pamięci narodowej, gromadzenie  pamiątek i organizowanie wystaw,

- promowanie aktywnych form spędzania czasu,

- propagowanie rozwoju turystyki w gminie,

- odnowę i promocję zdrowia, poprzez propagowanie zdrowego stylu życia oraz organizowania programów prozdrowotnych.

3. Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji, takich jak: warsztaty, kursy, pokazy

 i konkursy tematyczne, kursy edukacyjne, szkolenia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych mających na celu podnoszenie standardów edukacyjnych, kultury życia publicznego oraz propagowania wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego.

4. Prowadzenia programów stypendialnych, organizowania pomocy w nauce, korepetycji  i innych działań mających na celu podniesienie poziomu kształcenia. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównaniu szans edukacyjnych, prowadzenie świetlic środowiskowych.

5.Tworzenie programów rozwoju wsi ze szczególnym uwzględnieniem walorów

i możliwości gminy Krempna.

6.Propagowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności, wspieranie

i promowanie lokalnych, regionalnych i tradycyjnych produktów żywnościowych.

7. Opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób
w trudnej sytuacji materialnej i  życiowej.

8. Opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz włączenia społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

9. Bezpłatną pomoc prawną dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

10. Działania  związane z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom.

11. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.

12. Działalność  na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie

i ochrony praw dziecka.

13. Prowadzenie działalności wydawniczej: kalendarze, biuletyny, ulotki, plakaty, broszury, foldery, strona internetowa.

14. Ochronę interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego.

15. Upowszechnianie i ochronę  wolności praw człowieka, swobód obywatelskich,

a także działań wspomagających rozwój demokracji i samorządności.

16. Promowaniu stylu życia ,w którym łączy się cele osobiste i zawodowe

z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka.

17. Nawiązywanie współpracy z ludźmi gotowymi wspierać inicjatywy Stowarzyszenia, niezależnie od ich preferencji politycznych, przestrzegających jednak norm etycznych i respektujących obowiązujące prawo.

18. Współpracę i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu

i gminy  w zakresie przygotowywania i realizacji planów rozwoju infrastruktury
i gospodarki w gminie Krempna i jej okolicach.

19. Działania  na rzecz integracji Gminy Krempna z innymi krajami Unii Europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

20. Wydawanie oświadczeń i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym.

21. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć  związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10

1.Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Małoletni

w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczonązdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym,  że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

2.Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3.Osoby wchodzące w skład Komitetu Założycielskiego stają się członkami zwyczajnymi.

4. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
5. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków zwyczajnych.
2) Członków wspierających.
3) Członków honorowych.

§ 12
Członkiem zwyczajnym
 może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statut i cele Stowarzyszenia, która uzyska pozytywną opinię co najmniej 2 członków zwyczajnych oraz wypełni pisemną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która utożsamia się działalnością Stowarzyszenia oraz zadeklaruje na jego rzecz  pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Członek wspierający będący osobą prawną, działa

w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład

w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 13

1. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków.

2. Za właściwe prowadzenie rejestru odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

1) Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
1) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2) Uczestniczenia z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu Członków.
3) Zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.

4) Uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4) Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
5) Korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 15
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
2) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3) Regularnego opłacania składek, a w wypadku członka wspierającego spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 16
1. Członek wspierający ma wszelkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Przyjęcie do Stowarzyszenia członka wspierającego następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia oraz brania udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§ 17
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym we wszystkich Władzach Statutowych Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 18
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek i innych zobowiązań.
2) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3) Skreślenia z listy członków, uchwałą Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia.
4) Wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
5) Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
6) Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.
2.Osoba skreślona lub wykluczona  ma prawo wniesienia odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu  w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały na piśmie. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

3.Uchwała Walnego Zebrania  Członków jest ostateczna.

4.Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.2.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia.

§ 19
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków.
2) Zarząd.
3) Komisja Rewizyjna.

§ 20

1.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym (bezwzględną większością głosów osób uczestniczących

w głosowaniu), chyba że Walne Zebranie podejmie uchwałę o przeprowadzeniu głosowania jawnego. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje.
3. Uchwały Władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków władz Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. W przypadku równości głosów decyduje głos osoby kierującej pracami władz Stowarzyszenia.

§ 21
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Władz Stowarzyszenia

w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowiska.

Walne zebranie członków

§ 22
1. Walne Zebranie Członków jest Najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

-  z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni

-  z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi.

3.Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4.Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 2 do 4.

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

6.Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków na piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem WalnegoZebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków

w pierwszym terminie, i bez określania wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin  bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 23
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się:
- jeden raz w roku, najpóźniej do końca 1 kwartału następnego roku i ma charakter sprawozdawczy.
- Sprawozdawczo-wyborcze co 3 lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd:

 - z własnej inicjatywy

 - na żądanie Komisji Rewizyjnej

 - na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

§ 24
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia i uchwalenie budżetu. Przygotowanie programu działania.
2. Wybór i odwoływanie Władz Stowarzyszenia, w tym prezesa Stowarzyszenia.
3. Uchwalenie Statutu i jego zmian.
4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podejmowanie uchwał

o udzieleniu absolutorium Zarządowi za okres objęty sprawozdaniem.
5. Ustalenie wysokości składki członkowskiej.

6. Podejmowanie w uzasadnionych przypadkach uchwał w sprawie ewentualnego zwolnienia Członka Stowarzyszenia z obowiązku płacenia składki członkowskiej.

7. Uchwalenie lub zatwierdzenie regulaminów Władz Stowarzyszenia.
8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
9. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia.
11. Podejmowanie uchwały o rozwiązywaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd
§ 26

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i odpowiada za realizację uchwał Walnego Zebrania Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6członków wybranych  przez Walne Zebranie.
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa , Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz członków Zarządu.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członek Zarządu składa oświadczenie członka Zarządu o niekaralności zgodnie

z treścią art. 20 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dn. 24. 04. 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

5. Zarząd Stowarzyszenia działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
6. Posiedzenie Zarządu odbywającej w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz

w kwartale.

7. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, mogą w nim brać udział członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście z głosem doradczym.

8. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes lub inny wyznaczony  członek Zarządu.

9. Zarząd dokonuje podziału czynności miedzy swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

10.Zarząd jest zdolny do podjęcia uchwał w sprawach należących do jego kompetencji w obecności co najmniej połowy swych członków , jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad na

7 dni przed datą zebrania.

11.Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.

12. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w posiedzeniu.

§ 27
1. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia występuje Prezes, Wiceprezes lub inny upoważniony członek Zarządu.

§ 28
1. Do zakresu działania  Zarządu należy:
1) Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.

2) Bieżące kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.

3) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

4) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

5) Zaciąganie zobowiązań finansowych.

6) Przygotowywanie i uchwalenie regulaminów wewnętrznych.

7) Sporządzanie planów pracy i budżetu.

8) Ustalenie wysokości składek.

9) Ustanowienie logo Stowarzyszenia.
10) Przyjmowanie i wykreślanie członków.

11) Współpraca z organami władzy i administracji terenowej i państwowej w realizacji programów zgodnych z celami Stowarzyszenia.

12) Zawieranie porozumień o współpracy z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie Stowarzyszenia.

13)Powoływanie specjalistycznych komisji, zespołów i sekcji dla realizacji celów statutowych.

14) Sporządzanie i składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków.

15) Rozpatrywanie innych spraw w ramach statutowych kompetencji.
Komisja Rewizyjna
§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.  Komisja Rewizyjna  wybierana jest  przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej w składzie  3 członków, którzy wybierają ze swojego grona: Przewodniczącego, Zastępcę i  Sekretarza.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

a)będące członkami Zarządu lub pozostające z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) skazane  prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4.Wybranie do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom ust.3 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust.3 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.
3) Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział

w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 30
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
1.Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli.

3.Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie niewywiązywania się przez Zarząd z jego obowiązków, a także żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

4.Zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.
5. Składanie na walnym Zebraniu Członków  wniosków o udzieleniu lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 31

1.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2.Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnieńdotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze.

§ 32

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1) nieruchomości,
2) ruchomości,
3) fundusze.

2.Żródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapiski i spadki,

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),

4) dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych.

2.Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

3. Majątek ten może być przeznaczony wyłącznie do realizacji działalności statutowej.

4.Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b) nabycie, zbycie lub objecie udziałów lub akcji w spółce,

c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

e) rozporządzanie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 10.000 zł lub zaciągniecie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 33
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

§ 34

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu.

§ 35

Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia przechowywane są na samodzielnym rachunku bankowym Stowarzyszenia.

§ 36

Zabronione jest :
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 
b) przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 37

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach
 i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

§ 38

1. Dla ważności oświadczeń  woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub  Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika.

2.Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch osób: Prezesa  lub  Wiceprezesa i innego członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia.

§ 38

1)Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członkówlub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

2)Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§39

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji ustanawiając likwidatora.

2. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji Stowarzyszenia w jak najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

3. Walne Zebranie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi cel, na który przeznaczony ma być majątek Stowarzyszenia. W razie braku uchwały w tej sprawie sąd orzeknie o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny zbieżny

z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§40

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79,poz. 855 z późniejszymi zmianami).

Niniejszy Statut został uchwalony przez Zebranie Członków Założycieli w dniu 11.07.2015r.

Skomentuj

Komentuj jako gość

0
Ograniczenie Rozszerzeń Dozwolone rozszerzenia plików: bmp, csv, doc, gif, ico, jpg, jpeg, odg, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, rar, txt, xcf, xls, zip 0 / 3

    Biorą udział w konwersacji